ผลิตภัณฑเทปลูกไม้

 

612
614
616
618

T-17L

 

622
624
626
628

T-19

 

632
634
636
638

เทป

 

642
644
646
648

เทป

 

652
654
656
658

เทป

 

การนำมาใช้งาน

- ใช้เป็นส่วนประกอบของการตัดเย็บ เสื้อผ้า, เทปลูกไม้ ฯลฯ
- ใช้ตกแต่ง เสื้อผ้า ฯลฯ
- สามารถนำมาดัดแปลงใช้งานตามความเหมาะสม ฯลฯ